Algemene voorwaarden | Rijschool Safety First | Bekijk de voorwaarden voor rijlessen

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rijschool Safety First

Pdf

 1. Alle diensten, adviezen en andere werkzaamheden, aangeboden door Rijschool Safety First, geschieden op deze algemene voorwaarden van dienstverlening, tenzij partijen anders overeenkomen.
 2. In alle gevallen, waarin door Rijschool Safety First van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
  1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Rijschool Safety First is eerst gebonden, nadat door haar of haar medewerker(s) gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.
  2. Elke opdracht c.q. inschrijving die door Rijschool Safety First aan de opdrachtgever is bevestigd wordt door haar als bindend beschouwd tenzij deze bevestigingen binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk worden weersproken.
 3. Annulering
  1. Personenautorijles dient u op werkdagen 24 uur van tevoren te annuleren, anders bent u voor dit uur het volledige lesgeld verschuldigd.
  2. Punt 3.1 is niet van toepassing wanneer:
   1. Er een overledene in naaste familie is en de begrafenis is op een rijlesdag.
   2. Bij spoedopname in het ziekenhuis. Voor beide gevallen moet dit schriftelijk worden aangetoond, via een rouwcirculaire of een verklaring van de behandelend arts.
 4. Betaling dient à contant of binnen 7 dagen na indiening van de nota te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien opdrachtgever in gebreke blijft zijn betaling overeenkomstig art. 4 te verrichten, wordt een rente ad. 1% per maand in rekening gebracht, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.
 6. Indien Rijschool Safety First door wanprestatie van de opdrachtgever genoodzaakt is om de incasso van onze vordering uit handen te geven, dan is de opdrachtgever naast betaling van de hoofdsom of het restant daarvan, aan Rijschool Safety First verschuldigd na:
  1. De verschuldigde rente;
  2. Eventuele proceskosten;
  3. Incassokosten.
 7. Indien een rijles wegens slechte weersomstandigheden niet doorgaat worden de kosten van deze rijles aan de leerling niet in rekening gebracht.
 8. Indien de instructeur of instructrice tevergeefs bij de leerling aan de deur komt of de leerling zich niet op de afgesproken plaats meldt, dan wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht. De lesauto blijft 10 minuten wachten.
 9. Rijschool Safety First behoudt zich het recht voor om gemaakte afspraken te kunnen wijzigen.
 10. De leerling verklaart dat hem bij gerechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd. Kandidaat kan Rijschool Safety First niet aansprakelijk stellen voor de door de kandidaat zelf ingevulde eigen verklaring.
 11. Rijschool Safety First zorgt ervoor dat rijles wordt gegeven door instructeurs en instructrices die voldoen aan de wet rijonderricht motorvoertuigen (WRM).
 12. De kosten voor of ten behoeve van een rijexamen c.q. herexamenaanvraag moeten zijn voldaan, voordat het examen zal worden aangevraagd.
 13. Rijschool Safety First kan lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en/of zijn gedragingen.
 14. Leerling is zelf verantwoordelijk voor het bij zich dragen van een identiteitsbewijs, alsmede bij alle CBR-examens.
 15. Lichamelijke of materiële schade van leerling zelf kunnen niet verhaald worden op Rijschool Safety First.